Informasjon til proffmarkedet

Her er vår felles info om dette nye strømidlet / strøopplegget for kommunene

Vi vet at bruken av dette nye produktet / denne nye metoden – som i dag ikke har noen direkte konkurrent – vil øke sikkerheten og kvaliteten i hverdagen både hos de ansatte og brukerne av kommunens tjenester (også skadeforbyggende) – ut fra de erfaringer som 1000’er av brukere har gjort, og spesielt bruken i Asker kommune gjennom 4-5 år. Strøing på glatt føre er i dag et problem som dette produktet langt på vei løser – både for gående og kjørende. Produktet har navnet Ice-Crust – forkortet IC.


En økonomisk betraktning mellom IC og steinbaserte strømidler (singel og sand)

Dette strømidlet er i front innen sitt område, og det har den beste kost-nytte funksjonen på markedet. Det konkurrerer – under visse forhold – både med singel/sand, skjellsand, salt og flere andre strøprodukter – også for visse hjelpemidler som brukes på bilhjul som spinner, (kjettinger, ”sokker”, klister, rensemiddel m.m.). Det er laget en kost-nytte sammenligning som sannsynliggjør at i forhold til singel/sand kan IC være billigere enn singel – og omtrent på samme prisnivå som sand. Dette kommer i tillegg til at IC har klart bedre friksjon enn steinbaserte strømidler på de fleste overflater dekket av is og snø. På tilsvarende måte kan det gjøres sammenligning mellom IC og ulike typer salter – og bruk for biler som spinner.Se hele kostnadsanalysen her.

Kort om produktet og dets fordeler på glatt føre
Produktet er et friksjonsbasert strømiddel (det inneholder ikke salt eller andre kjemikalier). Det har delvis vært på markedet i 5-6 år, og det er nå tilgjengelig over hele Norge. Produktet er et naturlig, tørt, finkornet, absorberende og lett håndterbart granulat som reduserer markert den glatte overflaten på is og snø så mye at det blir trykt for gående og kjørende. Dette strømidlet er i front innen sitt område, og det er det eneste strømiddel på markedet som gjør noe med årsaken til at is og snø er glatt; den gjør noe med den mikroskopiske vannhinnen på overflaten av isen (se senere).

Dette produktet egner seg ved 2 bruksområder:

A På mindre flater og ved bruk av håndverktøy. Typisk bruksområde er ”innenfor-gjerdet-områder”, hvor det finnes glatte flater av is og snø der det kun brukes håndverktøy for å strø. Dette gjelder inngangs-partier, trapper, gangveier, innkjørsler, parkeringsplasser, gårdsplasser, fortau, industriområder og lagerramper, byggeplasser og stilasjer mm. Det egner seg for alle kommunale og offentlige bygninger som kommunehus, skoler og idrettsanlegg, barnehaver, sykehjem, grendehus, kirker og kirkegårder, lager og garasjer og tekniske anlegg av alle slag.
Og tilsvarende innen privat sektor som bygninger for hoteller og turiststeder, butikker, boliger, kontorer, industri, innen jordbruk og fiske og ved alle typer bygninger og anlegg hvor maskinstrøing ikke er aktuelt. Men det egner seg foreløpig ikke for strøbiler eller traktorer med strøredskap som typisk brukes for alle typer veier og større flater.
For strøing av flater dekker 1 liter 5-40 m2 avhengig av overflaten.

Det finnes 3 strøtraller som er testet, og som fungerer godt for IC. Disse kan kjøpes gjennom JERNIA-gruppen:

GARDENA strøvogn (37661160) tar 12 liter (passer til 10-liter spannet). Dette er en enkel og solid droppspreder med en strøbredde på ca 0,5 m – som strør i striper. Prøv innstilling 3. Den koster godt under kr 500.

Trallnor spredevogn (37661006) tar ca 25 liter. Dette er grei tallerkenspreder med en strøbredde på ca 3 m – og den har god styring på strømengden. Den koster rundt 1 tusen kr.

Grove-Knutsen strø-/spredevogn (har rammeavtale med Jernia) er noe større enn Trallnor sin, og denne tilfredsstiller våre ønsker – en ”mercedes-type”. Det er en tallerkenspreder med en strøbredde på ca 3 m – og den har god styring på strømengden. Den koster rundt to tusen kr.

B Når hjulene spinner på biler og andre kjøretøyer. Dette gjelder enten du sitter fast i en isgrop eller du ikke kommer opp en bakke med bil, lastebil, traktor – eller andre typer kjøretøy som er motordrevet. På dette området konkurrerer IC både på pris og i sin enkelhet i forhold til andre produkter med det samme formål – på de fleste glatte overflater.

Hvilke funksjoner og arbeidsoppgaver vil dette nye produktet ha relevans for?
Det å strø knyttet til hus, bygg og anlegg – og da alle typer overflater og områder som er typiske for ”innenfor-gjerdet-områder”, og da strøing med strøbokser og strøtraller – er normalt en vaktmester-tjeneste. De fleste kommuner definerer strøing som vaktmestertjenester, og inntil nå er nok dette mest rasjonelt med tanke på singel som det dominerende strømiddel (det er tungt og det krever spesiell redskap). Men i en del tilfeller vil de være både enklere, mer besparende og sikrere å la personalet strø, og da tenkes det på strøing med strøboksen (kan dekke mange 10-talls kvadratmeter), og kanskje bruk av den minste og rimeligste strøtrallen (veier under 5 kilo).

De aktuelle tilfellene er spesielt om morgenen når de første kommer på jobb – men også resten av dagen – når de gjelder mindre arealer som trapper, inngangspartier og korte gangveier. Hver kommune må selv vurdere sine rutiner i samarbeid med personalet, for å klarlegge de beste løsningene, både økonomisk og sikkerhetsmessig. Men der personalet overtar strøingen må dette være langt billigere enn å sende ut en vaktmester, når han bare skal ut for å strø!

Når det gjelder anvendelse B, så kan dette omfatte alle avdelinger og grupper som bruker (tjeneste-) bil/kjøretøy i arbeidet. Vår oppfordring er at alle biler og kjøretøyer skal ha en 1-liter strøboks IC i bilen hele året, også fordi det finnes flere anvendelser for ”bruk-året-rundt”.
Også i dette tilfelle bør kommunen vurdere økonomien ved bruk av IC både i stedet for andre hjelpemidler, og som et supplement til spesielt kjettinger. IC er en meget god konkurrent til de øvrige hjelpemidlene som finnes på markedet – også noen ganger til dyre og tidskrevende tjenester fra NAF, Falken og andre redningsselskaper.

Mer om produktet, virkningen og hvilke andre anvendelsesområder det er for dette midlet. Produktet er basert på et absorberende, naturlig forekommende silikatmateriale (diatomitt - kiselgur), som er brent og noe bearbeidet. Det er miljøsikkert for folk og natur. Det finnes i ulike pakninger i 1-liter, 4-liter, 10-liter og 40-liter.

Årsaken til at IC fungerer så bra, er at det absorberer deler av den mikroskopiske vannhinnen som gjør at is og snø er glatt – og det vil normalt etter en tid gå over til ”sandpapir” – ved at IC blir mettet med vann, og så fryser det fast i isen - hvilket gjør at friksjonen øker enda mer.

IC kan også brukes andre deler av året.
Det absorberende granulatet er også effektivt til å suge opp alle typer væskesøl, både knyttet til bil og kjøretøyer (som bensin og diesel, spillolje, batterisyre, spylervæske, oppkast og søl fra voksne og barn mm.), til husbruk (alle typer søl av vemmelige væsker), og til og med for å slukke små branner, som et eksempel på nok et anvendelsesområde for dette spesielle naturmidlet.

IC er patentert som strømiddel i Norge og Japan
og det er patentsøkt i en rekke andre land, og vi tror at IC kan bli et "world wide" produkt.

Andre som har prøvd IC i proff- og privatmarkedet.
Vår hjemmekommune Asker (ligger mellom Oslo og Drammen), har testet IC gjennom mange sesonger – og deres bruk er økende. De bruker IC fast som en del av sine rutiner – innen de områder som er beskrevet over. Og de bruker også singel og salt i tillegg til IC – der IC fungerer dårlig.

Vi har kontakt med mange private personer som er overrasket over at ikke flere har tatt dette produktet i bruk. Men det krever noe trening og kunnskaper for å få det til å fungere optimalt.


Skadeforebygging.

Norge er blant de ledende land innen skadeforebygging, og den tunge aktør på dette er SF, (Skadeforebyggende Forum). SF har satt lyset på alle typer skader, og de leter etter tiltak og metoder som kan redusere ulykker. En kjent ulykkesarena er trapper og inngangspartier hos eldre mennesker. Da er det avgjørende at de har noe for hånden (1-liters boks med IC), og at de ikke må bevege seg ut for å hente noe strømiddel. Mange ulykker skjer på vei til postkassen eller søplebøtten.
Når det gjelder strøing på flater er hensikten å forebygge fallulykker. Mange kommuner har en bevissthet om dette, og noen har satt i gang tiltak for å redusere antall ulykker. Fallulykker gir lidelser, øker belastningen på helsetjenester og -budsjetter. I noen kommuner er det utpekt egne folkehelse-koordinatorer som leter etter tiltak og metoder for bl.a. å redusere antall fallulykker. IC bør vurderes i denne sammenheng.

IC er testet av eksterne aktører med tilfredsstillende resultat.
Den mest sentrale mann i NAF (og i Norge), når det gjelder biler på glatt vinterføre, har gjort systematiske tester av dette strømidlet. Og han har testet det – ikke bare for biler som spinner (bruksområde B) – men også ”innenfor-gjerdet-områder” (bruksområde A). Hans konklusjoner stemmer godt overens med våre tester og erfaringer.

I tillegg gjorde Teknologisk Institutt for noen år siden laboratorietester – og de fikk omtrent de samme resultatene fra sine målinger som vi selv hadde gjort i forbindelse med forarbeidet til patentet.


Salg av IC i sesongen 2006-2007.
For denne sesongen selger vi produktene gjennom JERNIA-gruppen (flere kjedebutikker) som er representert over hele Norge. For proffkunder har vi også direkte salg til hele landet fra produsenten på Lunner (6 mil nord for Oslo). Vi har en kampanje for sesongen 2006-2007 hvor vi tilbyr alle proffkunder 30 % rabatt (introduksjonsrabatt). Når en kommune kjøper IC i 40 liters sekker vil prisen ligge på under kr 15 pr liter ex mva og frakt. Går vi ut fra at hver liter IC dekker fra 5 til 40 m2 avhengig av underlaget (fra snøunderlag til blank is), får vi en prisvariasjon pr m2 på kr 3–0,40. Les mer om kost-nytte forholdet mellom IC og singel/sand her.


Kort om selskapet og produksjonen av IC.
Produktet er utviklet og patentert av et lite gründerselskap i Asker som bærer forkortelsen SCC AS. Leverandørene av råstoffet, emballasjen, pakketjenestene og logistikken er anerkjente og solide selskaper i Nord-Europa og Norge.